Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Курсова робота

Курсова робота

НА ТЕМУ: »

Спеціальність: Бухоблік, аналіз і аудит

Курськ, 2009 р.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ПРИНЦИПИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОБЛІКУКредиторської та дебіторської заборгованості

1.1 Характеристика кредиторської тадебіторської заборгованості

1.2 Розрахунки

1.3 Рахунок 76. Розрахунки з різнимидебіторами і кредиторами

1.4 Облік розрахунків із засновниками

2 ОБЛІК кредиторської та дебіторськоїЗаборгованість на підприємствах ТОВ В«СИГНАЛВ»

ВИСНОВОК

Додаток 1 Оголошення навнесок готівкою

В ВЕДЕННЯ

Воснові фінансової діяльності будь-яких підприємств лежить постійний кругообіг грошовихкоштів, авансованих для виробництва і збуту продукції. У кожномугосподарському циклі ці кошти повинні поновлюватися, тобто з прибуткомповертатися підприємству.

Облікрозрахунків з дебіторами та кредиторами є важливим ланкою бухгалтерськогообліку, так як в процесі фінансово-господарської діяльності в організаційвиникають розрахункові відносини, які відображають взаємні зобов’язання, пов’язані зпродажем матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг другодному. Крім того, виникають розрахунки з бюджетом по податках, з позабюджетнимифондами, з органами соціального забезпечення і страхування, з іншими юридичнимита фізичними особами за розрахунками, що випливають з норм, встановленихзаконодавством або умовами договору за взаємними послуг.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами — тема насьогоднішній день дуже актуальна. Контроль та облік дебіторської та кредиторськоїзаборгованості є одним з головних завдань на підприємстві.

Проблемаобліку дебіторської та кредиторської заборгованості часто обговорюється різнимивченими та провідними фахівцями в області бухгалтерського обліку таоподаткування.

Завизначенням Кондракова Н. П. (5; с.393) під дебіторською заборгованістюрозуміють заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даноїорганізації. Кредиторської називають заборгованість даної організаціїіншим організаціям, працівникам і особам, які називаються кредиторами.

РжаніцинимВ.С. (13; с. 8) у своїй статті роз’яснює, як визнавати та оцінювати наявнуу організації кредиторську заборгованість, відображати її в звітності. Причому під кредиторськоїзаборгованістю беруться всі види зобов’язань організації перед будь-якимикредиторами.

ШубінаТ.В. (16; с.37) в своїй статті пропонує цікаві рекомендації поорганізації документообігу.

2 стр., 756 слов

Включение в реестр требований кредиторов в конкурсном производстве

... правильность. В реестр требований кредиторов включается задолженность, возникшая ДО даты открытия конкурсного производства. Требования по обязательствам, возникшим после даты открытия конкурсного производства, относятся к категории внеочередных и не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Образец требования кредитора можно скачать В течение ...

ЗгідноЦивільного Кодексу РФ стаття 196 строк позовної давності по розрахунках міжюридичними особами встановлено в 3 роки.

ПоповаО.В. (12; с. 77) в своїй статті розглядає поняття строку позовної давності вГЗ, роз’яснює, як визначити початок перебігу строку і його закінчення, в якихвипадках термін переривається, а коли призупиняється.

Всучасних ринкових умовах правила диктують покупці і замовники, якимвигідно спочатку отримати товар або прийняти роботу, а тільки потім розплатитися.Тут інтереси продавця і покупця розходяться, тому продавцю хочеться взяти зпокупця гроші ще до того, як відвантажить товар.

Як вважаєВойко А.В. (8; с. 37): для постачальника поставка продукції з відстрочкою платежує досить ризикованою формою розрахунків. Ризик полягає в тому, що післявідвантаження продукції або надання послуг, продавцю доводиться чекати їх оплати. Звідсинеминуче виникає дебіторська заборгованість і починає обчислюватися позовнадавність. Для організації краще всього, якщо вона буде короткостроковою, оскількиабстрактні кошти швидше повернутися на підприємство і зможуть брати участь уінших важливих фінансових процесах.

Дебіторська та кредиторська заборгованість вельми істотновпливає на фінансове становище, використання грошових коштів в обороті,величину прибутку, фактично отриманої у звітному періоді. Можна матипотенційно гарні фінансові результати від продажу продукції, товарів,послуг, операційні і позареалізаційні доходи, але багато чого втратити приістотному зростанні дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість — неминуча стаття балансуорганізацій. Не завжди ці суми можна стягнути з боржників. Тоді вонивизнаються безнадійними до стягнення та списуються на збитки.

Втім,заборгованість, яку неможливо стягнути, можна списати і до закінчення термінупозовної давності. Однак конкретний перелік таких боргів законодавством невстановлено, тому при їх списанні можуть виникнути суперечки з податковимиорганами.

ВЛисті УМНС РФ від 27.10.2000 р. № 03-12/44931 сказано, що заборгованістьвизнається безнадійною, коли підприємство-боржник ліквідовано і виключено здержавного реєстру або коли є відмова суду у стягненні сум боргу. Алена практиці у підприємства можуть бути й інші нереальні для стягнення борги,безнадійність яких судом не підтверджена. Їх списання до закінчення термінупозовної давності так само призведе до конфлікту з податковою інспекцією.

Рекомендуєтьсястворювати резерви по сумнівних боргах, що дозволяє зменшитиоподатковуваний прибуток організації. Порядок формування такого резервувстановлений статтею 266 НК РФ, у якій зазначено яка саме заборгованістьвважається сумнівною.

У тойВодночас потрібно проявляти крайню педантичність в розрахунках з кредиторами,своєчасно повертати їм борги, інакше підприємство ризикує втратити довірусвоїх постачальників, банків та інших кредиторів, матиме штрафні санкції зарозрахунками з контрагентами. Звідси очевидно значення правильних і своєчаснихрозрахунків з дебіторами та кредиторами.

Завдання і мета даної роботи показати основні риси іособливості дебіторської та кредиторської заборгованості, методи управління ними таведення обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.

15 стр., 7156 слов

Аналіз кредитної політики підприємства

... кредитна політика підприємства включає до свого складу систему правил з вибудовування відносин з замовниками, куди входить й процедура стягнення заборгованості [9, c. 141]. Дебіторська заборгованість є однією з різновидів активів організації, ... або ж зростання обсягів продажів і / або скорочення періоду оборотності дебіторської заборгованості ( тобто прискорення ) . Для того , щоб знайти оптимальне ...

Впершому розділі буде розглядатися сутність поняття та характеристика дебіторськоїі кредиторською заборгованістю, способи контролю над ними. Так само будуть докладнорозглянуті операції по рахунку 76 Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторамиі мало освітлені в науковій літературі операції з покупкою (продажем)дебіторської заборгованості і наданням послуг, пов’язаних з її стягненням наприкладі підприємства А.

У другій, практичній частині, це буде показано наприкладі конкретного підприємства ТОВ В«СигналВ», що виконує налагоджувальні роботи повстановлення сигналізації. За звітний місяць узятий січень. На підприємстві булиздійснено розрахунки з підзвітними особами, з працівниками організації з оплатипраці, з бюджетом за податками і зборами, з позабюджетними фондами, з покупцямиі замовниками, з постачальниками.

1 ПРИНЦИПИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ І

дебіторської заборгованості

1.1 Характеристика кредиторської та дебіторської заборгованості

Термін «зобов’язання» в первинному значенні- Це відносини, в силу яких одна сторона зобов’язана вчинити на користь іншоїсторони певні дії. У бухгалтерському обліку відображаються і узагальнюється невсі зобов’язання, а лише боргові, які становлять частину майна і оборотногокапіталу організації (підприємства).

У відповідності з міжнародними стандартамифінансової звітності до них відносяться економічні зобов’язаннягосподарюючого суб’єкта, які визнані і оцінені відповідно дозагальноприйнятими правилами бухгалтерського обліку. До основних видів борговихзобов’язань відноситься дебіторська і кредиторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість являє собою суму боргів,належних організації від юридичних або фізичних осіб у результатігосподарських відносин між ними, або відволікання коштів з оборотуорганізації та використання їх іншими організаціями чи фізичними особами.

Кредиторська заборгованість — це сума боргів одногопідприємства іншим юридичним або фізичним…