Страхова компанія «Провідна»

Отчет по практике

2

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правова характеристика СК «Провідна»

1.1 Загальна характеристика СК «Провідна»

1.2 Організаційна структура ПрАТ СК «Провідна»

1.3 Дослідження конкурентного середовища компанії

Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності страхової компанії

2.1 Аналіз використання трудових ресурсів

2.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції

2.3 Аналіз фінансових результатів

2.4 Аналіз майнового стану ПрАт СК «Провідна»

Розділ 3. Аналіз фінансової діяльності ПрАТ СК «Провідна»

3.1 Аналіз показників ліквідності

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості

3.3 Аналіз ділової активності

3.4 Аналіз показників рентабельності

Розділ 4. Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на підприємстві

4.1 Визначення проблеми та її актуальності

4.2 Методи стимулювання праці

4.3 Особливості мотивації праці в страхових компаніях

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Мета практики полягає у закріпленні теоретичних знань, отримані під час навчання, та оволодінні практичними вміннями і навичками майбутньої професії. Виробнича практика забезпечує можливість отримання виробничого досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства.

Завдання практики:

 • вивчити сучасні форми і методи господарювання;
 • закріпити, систематизувати та поглибити знання з фаху навчання;
 • набути професійні вміння і навички;
 • сформувати вміння реально оцінювати переваги і недоліки різних методів (форм) господарювання;
 • розвинути вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення;
 • зібрати інформацію для підготовки звіту з виробничої практики.

Об’єктом практики є приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА». Страхова компанія ПРОВІДНА одна з найбільших компаній, лідерів українського страхового ринку. Компанія вивчає потреби споживачів, проводить регулярні дослідження економічної та соціально-демографічної ситуації регіонів для надання доступних страхових продуктів за вигідною ціною жителям кожного регіону, аналізує ринки нерухомості, транспорту, туризму, авторинок, розвиток малого та середнього бізнесу для створення страхових продуктів відповідно до потреб кожної галузі.

18 стр., 8604 слов

Аналіз діяльності Приватбанку

... Німецько-Український фонд «Кредит для відродження»). 2. Характеристика об’єкту практики та основних показників його діяльності Комерційний банк Приватбанк був заснований 19 березня 1992 року. 1993 рік – ... головний економіст, у веденні якого знаходиться вся аналітична робота відділення – аналіз доходів, витрат, складання прогнозних планів, звітність Національному банку України у відношенні ...

Розділ 1. Організаційно-правова характеристика СК «Провідна»

1.1 Загальна характеристика СК «Провідна»

Приватне акціонерне товариство Страхова Компанія «Провідна» — універсальна страхова компанія, яка пропонує страхові продукти з різних видів обов’язкового та добровільного страхування. Компанія працює на страховому ринку України з 1995 року.

ПрАТ СК «Провідна» є членом Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Американської Торгової Палати в Україні, Українського Союзу промисловців і підприємців.

«Провідна» пропонує понад 70 страхових продуктів із обов’язкових та добровільних видів страхування для Вас, Вашої родини, представникам малого та середнього бізнесу, підприємствам різних галузей економіки, корпораціям, холдингам і фінансовим групам.

Головний пріоритет «Провідної» — якість обслуговування клієнтів. В Компанії розроблено та впроваджено стандарти обслуговування клієнтів. З метою удосконалення рівня сервісу з урахуванням потреб клієнтів регулярно проводиться моніторинг дотримання стандартів співробітниками під час продажу страхових послуг та врегулювання страхових подій.

Предметом безпосередньої діяльності є страхування, перестрахування, співстрахування і фінансова діяльність у межах визначених Законом України «Про страхування».

ПрАТ СК «Провідна» здійснює всі види страхування, у формах добровільного та обов’язкового страхування, зокрема:

 • особисте;
 • майнове;
 • відповідальності.

Страхова компанія може здійснювати інші види діяльності, передбачені законодавством. ПрАТ СК «Провідна» здійснює страхову діяльність на підставі ліцензій, які одержує у встановленому порядку.

Здійснює посередницькі послуги на страховому ринку, пов’язані з оцінкою страхових ризиків, визначення розміру страхових відшкодувань та інші послуги в межах законодавства про страхування.

Страхова компанія має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язану з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

1.2 Організаційна структура ПрАТ СК «Провідна»

Компанія надає послуги фізичним і юридичним особам переважно як роздрібна страхова компанія. Компанія має 27 ліцензій на надання послуг обов’язкового та добровільного страхування.

Страхова компанія «Провідна» одна з найбільших компаній, лідерів українського страхового ринку. Має 25 філій у всіх обласних центрах України та 357 центрів продажу та обслуговування клієнтів (ЦПОК)Функціонує власний Контакт-центр. На сьогоднішній день в Компанії працює понад 1 500 співробітників і більше 4000 страхових агентів.

Головний офіс включає в себе фінансовий відділ, відділ роботи з персоналом, правління, відділ правової підтримки та інші. Загалом же організаційна структура побудована таким чином, що ефективно виконувати свої функції.

ПрАТ СК «Провідна» здійснює свою діяльність на основі статуту інших внутрішніх нормативних документів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про страхування», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України.

7 стр., 3264 слов

Розвиток валютного ринку України

... Україні була створена юридична основа для подальшого розвитку валютного ринку Водночас інфляційні процеси в економіці України внаслідок неконтрольованої кредитної емісії, подальшого спаду ... обслуговування міжнародних платежів. Розвиток валютного ринку неможливий без створення ефективної системи контролю, метою якого є забезпечення виконання норм валютного законодавства України усіма резидентами ...

Структура акціонерів за 2012 та 2011 роки була представлена таким чином:

ВАТ «Российская государственная страховая компания» 0,0004%

ТОВ «РГС Капітал» 0,0004%

ТОВ «Росгосстрах» 99,9992% (Всього 100,00%)

1.3 Дослідження конкурентного середовища компанії

Вітчизняний ринок страхових послуг характеризується наявністю значної кількості його учасників, які ведуть конкурентну боротьбу за збереження своєї позиції на ринку або за її покращення. Така ситуація призводить до того, що страхові компанії стикаються з великою кількістю проблем, пов’язаних, у першу чергу, із недобросовісними діями конкурентів.

Конкурентне середовище страхового ринку — це специфічний простір конкурентної взаємодії страхових компаній, поведінка яких обумовлена впливом сукупності чинників, які визначають відповідний рівень розвитку ринку. На сучасному етапі розвитку конкуренції на страховому ринку України спостерігається посилення та підвищення її інтенсивності. Для того, щоб зберегти своє місце на ринку, страхові організації постійно мають звертатися до методів конкурентної боротьби, кінцевою умовою використання яких є забезпечення конкурентоспроможності.

Якщо для виробничої сфери конкурентоспроможність товару є вирішальним фактором, який значною мірою визначає конкурентоспроможність підприємства, то для страхового сектору особливість якісних характеристик страхового продукту детермінує відповідну специфіку формування конкурентоспроможності страхової організації і зазвичай не може бути єдиним критерієм, що гарантує страховій компанії успіх у конкурентній боротьбі.

До внутрішніх чинників формування конкурентного середовища на страховому ринку відносять:

 • а) Мережева структура представництв страхових компаній;
 • б) Частка страхового ринку, яку займає певна страхова компанія;
 • в)Диверсифікація страхових послуг, зокрема поширення перестрахових операцій як інструменту забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страховиків;
 • г) Співробітництво з іноземними страховими компаніями;
 • д) Зниження тарифних ставок на страхові послуги;

— До зовнішніх чинників формування конкурентного середовища на страховому ринку відносять: індекс конкурентоспроможності країни, індекс якості життя, ВВП на душу населення (показники якості житія та ВВП на душу населення визначають рівень платоспроможного попиту на страхові послуги), інноваційний потенціал внутрішнього страхового ринку, політичний чинник, система оподаткування, рівень інвестиційної привабливості країни та інші.

Рис. 1.1 — Чинники та індикатори аналізу конкурентної боротьби на страховому ринку України.

Наведений рисунок демонструє п’ять чинників (діючі конкуренти, інші учасники страхової галузі, державне регулювання, страхувальники та нові учасники ринку), які визначають привабливість страхового ринку, а також основні характеристики, за допомогою яких можна визначити їхню значущість для фінансової безпеки окремої страхової компанії.

10 стр., 4887 слов

Страхова компанія ТАС ( )

... “ТАС”, Страховою компанією “ТАС-Капітал”, АКБ “ТАС-Комерцбанк” та ЗАТ “ТАС-Інвестбанк”. З червня 2001 року Страхова компанія “ТАС” є членом Ліги страхових організацій України. Стратегічним партнером СК “ТАС” з перестрахування є лідер світового ринку ...

Стратегія розвитку СК «ПРОВІДНА» спрямована на створення прибуткової роздрібної страхової компанії, поліпшення збалансованості страхового портфеля, оптимізацію витрат, розширення регіональної мережі на всі суб’єкти України. Основними конкурентними перевагами страховика є сильний бренд, широка продуктова лінійка, розвинена мережа продажів, дотримання стандартів обслуговування клієнтів, наявність контакт-центру і центру проведення маркетингових досліджень. Серед позитивних чинників, що впливають на надійність страховика, слід зазначити багаторічний досвід роботи, широку регіональну мережу, надійну систему перестрахового захисту, сильні позиції на страховому ринку України, розвинену клієнтську базу.

ПрАТ СК «Провідна» серед 80 страхових компаній України займає 2 місце з добровільного медичного страхування з рівнем виплат 91.8% за рейтингом страхових компаній України 2013 року. Також згідно з цим рейтингом «Провідна» займає 3 місце за розміром страхових виплат та за чистими преміями серед 83 страхових компаній. А з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників перед третіми особами займає 1 місце серед 60 компаній України.

Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності

2.1 Аналіз використання трудових ресурсів

Фактори зростання продуктивності праці — це сукупність всіх рушійних сил і чинників, що ведуть до збільшення продуктивності праці. Класифікація факторів повинна припускати не лише їх теоретичне обґрунтування, а й розробку такої системи, яка б враховувала всі зміни, що виникають на даній ланці виробництва.

Відповідно до сфери дії фактори поділяють на : внутрішньовиробничі, галузеві та міжгалузеві, регіональні, загальнодержавні.

Оскільки праця виступає результатом поєднання засобів виробництва та робочої сили, то фактори можна поділити на групи за змістом:

? соціально-економічні (впливають на якість використовуваної робочої сили),

? матеріально-технічні (характеризують якість засобів виробництва),

? організаційно-економічні (відбивають якість поєднання робочої сили із засобами виробництва),

? природні умови та географічне розташування.

Фактори та резерви підвищення продуктивності праці знаходяться в тісному взаємозв’язку. Резерви зростання продуктивності праці — це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані, тобто це можливість більш повного використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення її продуктивності за рахунок удосконалювання техніки, технології, поліпшення організації виробництва, практики управління. Вони постійно виникають під впливом науково-технічного прогресу та досить швидко оновлюються.

Науковці виділяють декілька класифікацій резервів зростання продуктивності праці. Всі вони поділяються на дві групи:

? резерви поліпшення використання робочої сили (краща організація умов праці, матеріальна та моральна мотивація працівників, забезпечення безперервної роботи),

? резерви більш ефективного використання основних і обігових фондів(резерви раціонального використання сировини та ресурсів, ощадливої експлуатації основних засобів).

За ознаками можливостей їхнього використання резерви поділяють на резерви запасу і резерви втрат. Відповідно до часу використання можна виділити поточні та перспективні резерви підвищення продуктивності. Якщо з розглядати класифікацію за змістом, то вона ідентична класифікації факторів.

Пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності ґрунтується на порівнянні інформації, одержаної під час вимірювання й оцінки досягнутого рівня продуктивності праці на підприємстві загалом і за окремими видами праці зокрема з наявною інформацією про максимально можливий рівень продуктивності праці на аналогічних роботах. Використання резервів повинно базуватись на максимальному ефекті при мінімальних затратах.

Кожен керівник зацікавлений у підвищенні продуктивності праці, тому запроваджуються в межах організації програми управління продуктивністю праці. Управління продуктивністю праці — це складне комплексне завдання, важливе для організацій будь-якої сфери діяльності й будь-якого розміру, якщо вони планують досягти успіху у своїй діяльності. Реалізація даного завдання залежить від скоординованої роботи економістів і менеджерів на всіх етапах програми.

Для більш повного використання резервів підвищення продуктивності праці використовують програми управління продуктивністю, у яких зазначаються види резервів, конкретні строки та способи їх використання, плануються основні витрати та очікуваний результат від їх впровадження.

Після визначення найвпливовіших факторів підвищення продуктивності праці, управлінці мають обрати відповідні методи для покращення існуючої ситуації.

Проте не тільки від підприємства залежить підвищення продуктивності праці, також необхідне втручання держави у соціально-економічні процеси, що дасть змогу підвищити ефективність праці, створити умови для ефективного використання робочої сили та удосконалити контроль за винагородою праці.

Отже, продуктивність праці — це динамічний показник, що змінюється під впливом цілого ряду чинників. За рахунок факторів та резервів підвищення продуктивності праці можна викликати зростання економічної ефективності підприємства.

2.2 Аналіз виробництва та реалізації продукції

Основні напрямки діяльності Компанії:

 • автострахування (обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів («ОСЦВ») і добровільне страхування автовласників («КАСКО»);
 • особисте страхування (страхування від нещасних випадків, включаючи обов’язкове державне страхування й добровільне медичне страхування);
 • інше страхування, відмінне від страхування життя (страхування цивільної відповідальності, страхування фінансових ризиків, перестрахування);
 • Основні страхові послуги страхової компанії представлені в таблиці 1.

Таблица 1

Обов’язкові види страхування

Добровільні види страхування

— обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів;

— обов’язкове страхування водіїв від

нещасних випадків на транспорті;

— обов’язкове страхування цивільної

відповідальності громадян України, які мають у власності або в іншому законному володінні зброєю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну в результаті зберігання чи використання цієї зброї;

— страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.

— страхування наземного транспорту

(авто КАСКО);

— страхування майна;

— страхування вантажів;

— страхування залізничного транспорту;

— страхування від вогневих ризиків та

ризиків стихійних явищ;

— страхування відповідальності перед

третіми особами;

— особисте страхування;

— медичне страхування;

— інші види.

2.3 Аналіз фінансових результатів

Фінансовий стан страхової компанії як комплексне поняття, що є наслідком взаємодії усіх елементів системи фінансових відносин компанії, визначається сукупністю господарських факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Тому під фінансовим станом компанії розуміють її спроможність фінансувати свою діяльність. Оптимізація фінансового стану є однією з умов успішного розвитку компанії у майбутньому, а погіршення фінансового стану свідчить про загрозу її можливого банкрутства. Основні фінансові показники діяльності страхової компанії представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 — Основні фінансові показники діяльності ПрАТ СК «Провідна» за період 2010 — 2012 років, тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення 2012 до 2010 року

2010

2011

2012

+,-

%

Загальний обсяг активів

150247,6

243749

640287

490039,4

326,2

Статутний капітал

113624,1

163624

238624

124999,9

110,0

Чистий прибуток

182,2 0

0

(104641)

(1046623,2)

Чистий дохід від реалізації

291562

248202

107340

(184222)

374000

453800

454300

80300

21,5

Страхові відшкодування

124900

248400

234700

109800

87,9

За результатами діяльності в 2012 році надійшло страхових платежів 454300 тис. грн., що на 21,5% більше, ніж за 2010 рік. Відбулося зменшення чистого доходу від реалізації на 184222 тис. грн. та зменшення чистого прибутку на 1046623,2 тис. грн. Загальний обсяг активів збільшився на 326,2% і у 2010 році становив 640287 тис. грн. Збільшилася сума виплат страхових відшкодувань на 109800 тис. грн. або на 87,9%. Статутний капітал страхової компанії збільшився на 124999,9 тис. грн., або на 110%.

Отже, можна говорити про те, що компанія розвивається, залучає нових клієнтів, розширює ринки збуту, а також збільшує свій статутний капітал.

2.4 Аналіз майнового стану ПрАт СК «Провідна»

Однією з характеристик стабільності страхової компанії є аналіз майнового стану. Аналіз показників майнового стану ПрАТ СК «Провідна» відображено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 — Аналіз майнового стану ПрАТ СК «Провідна» за період 2010-2012 рр., %

Показник

Роки

Відхилення 2010 до 2008

2010

2011

2012

+,-

Коефіцієнт зносу основних засобів

0.4

0.4

0.5

0.1

Коефіцієнт придатності

0.6

0.6

0.5

-0.1

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0.3

0.3

0.3

0

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0.1

0.2

0.1

0

Коефіцієнт приросту вартості основних засобів

1.6

1.5

1.5

-0.1

Коефіцієнт компенсації вибуття основних засобів

0.06

0.06

0.06

0

За даними таблиці 3 можна зробити висновок про застаріння матеріальної бази страхової компанії. Згідно з вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки: коефіцієнт оновлення основних засобів підприємства не змінився і складав — 30% це свідчить про збільшення частки нових основних засобів у загальній вартості основних засобів підприємства; коефіцієнт вибуття основних засобів коливається від 10,0% до 20,0%. Це свідчить про підсилення вибуття основних виробничих засобів на підприємстві; коефіцієнт приросту вартості основних засобів зменшився у 2012 р. порівняно із 2010 р., так якщо станом на 2010 р. розмір цього показника складав 1,6, то у 2012 р. — 1,5, що свідчить про зменшення основних засобів у звітному періоді проти минулого періоду; коефіцієнт компенсації вибуття основних засобів також залишився без змін і складав за період 0,06.

Такий стан речей є негативним явищем, адже даний показник характеризує рівень компенсації вибулих основних засобів новими; коефіцієнт зносу основних засобів збільшився, так, якщо станом на 2010 р. розмір зносу складав — 0,4, та у 2012 р. — 0,5, тобто відбулося підвищення рівня фізичного і морального зносу основних фондів підприємства; коефіцієнт придатності основних засобів знизився, що є цілком логічним при зростанні зношеності основних фондів.

Розділ 3. Аналіз фінансової діяльності ПрАТ СК «Провідна»

3.1 Аналіз показників ліквідності

Для того, щоб прослідкувати як швидко компанія може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань проаналізуємо показники ліквідності у таблиці 4. Аналіз коефіцієнтів ліквідності показав, що взагалі коефіцієнти за період 2010-2012 рр. збільшуються, тобто компанія оптимізує структуру активів і пасивів за рахунок відповідних складових балансу.

Такі показники ліквідності свідчать про те, що компанія в змозі скористатися перевагами знижок і вигідними комерційними можливостями. Можна також сказати про те, що рівень ліквідності настільки великий, що після погашення найбільш термінових зобов’язань залишаються зайві кошти і можна прискорити строки розрахунків з банком, постачальниками та іншими кредиторами.

Таблиця 3.1 — Розрахунок коефіцієнтів ліквідності ПрАТ СК «Провідна» за період 2010-2012 рр.

Показники

Нормативне

значення

Роки

Відхилення

(+,-)

2010

2011

2012

Загальний коефіцієнт покриття

Більше 1

2.7

6.1

17.8

+15.1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0.6-0.8

2.7

6.1

17.7

+15.0

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.1-0.2 збільшення

2.3

4.5

13.0

+10.7

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

Більше 0, збільшення

89671

177367

574127

+484456

Згідно з вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки, що проблем із погашенням короткострокової та довгострокової заборгованості у підприємства не виникало так як у компанії достатньо власних кошів для ведення своєї діяльності.

Ліквідність підприємства має відмінний стан тому, що за нормативним значенням коефіцієнт покриття повинен перевищувати 1,а в нашому випадку на протязі 2010-2012 років значення коефіцієнту завжди перевищує 1.

Щодо чистого оборотного капіталу то його значення повинно перевищувати 0, в нашому випадку ми маємо позитивне значення,та протягом 2010-2012 років чистий оборотний капітал збільшувався.

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості

Для оцінки відносних показників фінансової стійкості складемо таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 — Аналіз фінансової стійкості СК «Провідна» у 2010-2012 рр.

Показники

Роки

Відхилення

2010-2012(+,-)

2010

2011

2012

Коефіцієнт автономії

0.8

0.6

0.7

-0.1

Коефіцієнт фінансування

0.3

0.3

0.4

0.1

Коефіцієнт фінансової стійкості

2.3

2.2

2.3

0

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

1.2

1.5

1.3

0.1

Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом

0.9

0.8

0.9

0

Проаналізувавши дані коефіцієнти фінансової стійкості підприємства можна зробити висновок про надійність ПрАТ СК «Провідна». Коефіцієнт фінансової стійкості склав 2,3, а коефіцієнт маневреності власного капіталу 1,3, а це говорить про те, що у страхової компанії достатньо власних коштів для своєї діяльності, компанія веде незалежну фінансову політику.

Згідно з вищенаведеної таблиці можна зробити наступні висновки: коефіцієнт автономії підприємства зменшився, станом на 2010 р. розмір цього показника складав 0,8, то станом на 2012 р. — 0,8, це є позитивним явищем, та свідчить про те, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності; коефіцієнт фінансової стійкості був відносно стійким і становив 2,3.

Це є позитивною тенденцією, що свідчить про здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування; коефіцієнт маневреності збільшився у 2012 р. порівняно із 2010 р., так якщо станом на 2010 р. розмір цього показника складав 1,2, то у 2012 р. — 1,3, коефіцієнт виходить за межі норми; коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом залишився без змін, станом на 2012 р. — 0,9.

Такий стан речей є позитивним явищем. Показник показує, яка частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу.

3.3 Аналіз ділової активності

Платоспроможність — найважливіший показник надійності страхової компанії, її фінансової стійкості і, отже, основний показник привабливості компанії для потенційних клієнтів. Відповідно до діючого законодавства страховики зобов’язані дотримувати наступних умов забезпечення платоспроможності:

 • наявність сплаченого статутного фонду і наявність гарантійного фонду страховика. Сплачений статутний фонд розраховується як різниця між статутним капіталом, неоплаченим капіталом (за номінальною ціною неоплачених акцій) і вилученим капіталом. За аналізований період величина сплаченого статутного фонду ПрАТ СК «Провідна» збільшилась і становила 238600 тис. грн.;
 • створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань.

На кінець 2012 року страхові резерви страхової компанії склали 361100 тис. грн., що на 125100 тис. грн. менше, ніж у 2011 році (236000 тис. грн.);

 • перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. Дані показники розраховані в таблиці 3.3.

Проблема визначення платоспроможності страхової компанії являє собою одну з важливих проблем як для окремої компанії, так і для всього страхового ринку. Платоспроможність страхової компанії — це можливість своєчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов’язаннями, тобто означає здатність у будь-який наперед взятий час виконувати зобов’язання із укладених договорів страхування. Інакше кажучи, платоспроможність означає, що вартість активів страхової компанії перевищує вартість її зобов’язань або дорівнює їй. Обсяг і структура активів — основний індикатор фінансового здоров’я і платоспроможності страхової компанії — це кошти страховика, які інвестовані у цінні папери, нерухомість, рахунки і депозити у банках. Їхнім джерелом є пасиви — статутний і резервний капітал, технічні резерви, прибуток.

Таблиця 3.3 — Перевищення фактичного запасу платоспроможності ПрАТ СК «Провідна» над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності за 2010 — 2012 роки, тис. грн

Показники

Роки

2010

2011

2012

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)

144931

207455

604261

Нормативний запас платоспроможності в тому числі

сума надходжень страхових премій за звітний період

65300

79233

79320.8

сума здійснених виплат протягом звітного періоду

31499.8

862646.5

59191.3

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом

79631.1

144808.5

524940.2

Отже, дані таблиці свідчать про те, що компанія була платоспроможним за аналізований період. Фактичний запас платоспроможності перевищував нормативний. Іншими словами, власних коштів, вільних від зобов’язань разом із страховими резервами достатньо для виконання зобов’язань за страховими виплатами.

Отже, проаналізувавши фінансовий стан страхової компанії в цілому бачимо, що він прийнятний, адже майновий стан підприємства задовільний. Ліквідність підприємства має відмінний стан тому, що за нормативним значенням кожен коефіцієнт відповідає нормативу. Щодо фінансової стійкості то бачимо, що у страхової компанії достатньо власних коштів для своєї діяльності, компанія веде незалежну фінансову політику. Проаналізувавши платоспроможність страхової компанії бачимо, що фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний.

3.4 Аналіз показників рентабельності

Основні показники страхової статистики, а саме показники діяльності страхової компанії «Провідна» представлені у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 — Страхові показники діяльності компанії ПрАТ СК «Провідна» у 2010-2012 рр.

Показники

Роки

Відхилення,%

2012/2010 рр.

2010

2011

2012

Страхові платежі (премії, внески), тис. грн.

374000

453800

454300

121.5

Страхові виплати та страхові відшкодування, тис. грн.

124900

248400

234700

187.9

Страхові резерви, тис. грн.

163100

236000

361100

221.4

Отже, необхідно відзначити, що темпи зростання страхових премій та страхових резервів значно перевищують темпи зростання страхових виплат та відшкодувань. Якщо припустити, що зазначені темпи росту будуть й далі залишатись на такому ж рівні то через декілька років загальна сума страхових платежів суттєво перевищуватиме величину страхових виплат.

Розділ 4. Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на підприємстві

4.1 Визначення проблеми та її актуальності

Продуктивність праці — це найважливіший із показників ефективності праці, що виражається відношенням виробленої продукції (послуг) до відповідних витрат безпосередньої, живої праці.

Інтенсивність праці — ступінь напруженості праці в процесі виробництва. Цей показник характеризує витрати фізичних та нервових зусиль, які потрібні працівникові для виконання своєї роботи. Якість праці — це сукупність властивостей процесу трудової діяльності, зумовлених здатністю і прагненням працівника (колективу) виконувати певне завдання відповідно до встановлених вимог.

Варто зазначити, що зростання показників ефективності праці не лише визначає розвиток підприємства, а й відповідає принципам мінімізації витрат виробництва, а отже, слугує основним критерієм результативності управління на всіх рівнях.

У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує підприємству успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні керівництво багатьох підприємств стикається з проблемами неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці персоналу, зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в результатах своєї діяльності. Призначення мотивації праці — змусити людину працювати краще, відповідальніше ставитися до своїх обов’язків, докладати до виконання роботи більше зусиль. Тому мотивація праці персоналу, створення умов для його зацікавленості в результатах діяльності підприємства стають нагальними завданнями підприємства.

4.2 Методи стимулювання праці

Задоволеність працівників матеріальними умовами праці (заробітною платою, матеріальною допомогою тощо) не у всіх випадках призводить до підвищення результативності праці. У сучасних умовах задоволення різноманітних потреб та запитів працівників підприємств реалізується через велику кількість методів мотивації результативності діяльності, які можна поділити на три групи:

 • економічні (прямі) — відрядна оплата, почасова оплата, премії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати за максимальне використання робочого часу;
 • економічні (непрямі) — пільгове харчування, доплати за стаж, пільгове користування житлом, транспортом та ін.;
 • негрошові — збагачення праці, гнучкі робочі графіки, охорона праці, програми підвищення якості праці, просування по службі, участь у прийнятті рішень на вищому рівні.

За іншою класифікацією всі методи мотивації можуть мати матеріальний або нематеріальний характер (табл. 4.1.).

Матеріальне стимулювання

Нематеріальне стимулювання

Основна заробітна плата (тарифна частина)

Регулярний зворотний зв’язок

Премії за результати роботи

Залучення працівників до управлінських процесів

Доплати

Конкурси для виявлення кращих працівників

Надбавки

Кар’єрне просування

Участь працівників у прибутку підприємства

Корпоративні заходи, свята тощо

Стимулювання працівників

наданням вільного часу

Надання соціальних послуг (медична страховка, відпочинок, харчування тощо)

Безперечно, керівництво підприємств має вміло комбінувати різні методи мотивації задля досягнення успіху, не концентруючись лише на матеріальній складовій.

Усі ці стимули на підприємстві реалізуються через побудову системи мотивації. Система мотивування працівників на підприємстві має передбачати кілька етапів.

Перший етап — розроблення і впровадження методики матеріального і морального стимулювання. Залежно від можливостей підприємства необхідно передбачити досить високий рівень надбавок і премій для того, щоб продемонструвати реальну зацікавленість керівника підтримати прагнення до якісної роботи.

При оплаті праці варто використовувати такі залежності:

 • між засобами на оплату праці і результатом економічних цілей підприємства;
 • між якістю, результативністю праці кожного працівника та заробітною платою;
 • між рівнем заробітної плати і можливістю задоволення основних потреб працівників (забезпечення так званого соціального мінімуму); між результатами праці працівників та їх економічним і моральним суспільним визнанням.

Ефективними факторами мотивації є: виховання особистості, самоповаги працівників; формування системи лідерства і визнання лідерів; здійснення принципів командної роботи; довіра і делегування повноважень; оцінка якості роботи працівників з боку керівництва.

Особливу увагу під час проектування системи мотивування необхідно приділяти процесам, що впливають на конкурентоспроможність продукції. Це передбачає розробку другого етапу — системи мотивування працівників у напрямі творчої діяльності. На другому етапі пропонують покращення системи мотивування працівників, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

Третій етап характеризується створенням загальної системи мотивації, що базується на підготовленій філософії якості й передбачає глибокі зміни у розумінні якості праці. Мова йде про формування цінностей і установок персоналу на більш динамічне оновлення всіх аспектів діяльності для завоювання передових позицій у конкурентній боротьбі. Доцільним також є моніторинг, який передбачає аналіз наявної системи мотивації, аналіз якісного складу працівників, мотиваційної сфери персоналу та оцінку необхідності зміни системи мотивації.

4.3 Особливості мотивації праці в страхових компаніях

В даний час питанням ефективного управління персоналом і, в тому числі, мотивації праці приділяється все більше уваги. Розробляються різні механізми стимулювання праці, де особливе значення відіграє той факт, що людські ресурси, будучи одним з факторів виробництва, стають більш «живими», тобто відбуваються спроби враховувати індивідуальні особливості та потреби кожного співробітника в рамках компанії. Розробка механізмів мотивації грунтується на усвідомленні того, що співробітник володіє безліччю якостей і властивостей, сукупністю різноманітних потреб і здібностей.

Однак проблеми адаптації мотиваційних механізмів з урахуванням галузевої специфіки різних видів діяльності досі залишаються актуальними. Так, методологічна база мотивації праці в страхових організаціях на даний момент ще недостатньо сформована і потребує комплексного дослідження її теоретичних і прикладних аспектів.

Метою є виявлення особливостей діяльності страхових компаній, які необхідно враховувати і використовувати при побудові системи мотивації. Переорієнтація ринку страхування з «ринку продавця» до «ринку покупця» визначила діяльність людини, працівника страхової компанії, головним інструментом підвищення конкурентоспроможності і змусила керівників компаній задуматися над питанням залучення й утримання висококваліфікованих кадрів. Визначальну роль у даному процесі відіграє мотивація праці.

При побудові системи мотивації, звичайно ж, очевидними є переваги, пов’язані з самим родом діяльності страхової організації — страхуванням. У рамках системи економічного стимулювання праці можуть бути запропоновані різні види страхування (медичне, від нещасного випадку тощо) для співробітників організацій і членів їх сімей, як за рахунок компанії, так і за пільговими тарифами.

Висновки

Діяльність страхових компаній істотно відрізняється від інших видів підприємницької діяльності. Основною відмінністю страхового бізнесу, є прагнення страхової компанії приймати на себе ризики різних суб’єктів господарювання. При цьому найбільш важливим аспектом ведення страхового бізнесу є здатність компанії об’єктивно оцінювати і керувати ризиками.

ПрАТ СК «Провідна» веде активну діяльність на ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, нещасних випадків на транспорті, майна, добровільного страхування вантажів та багажу,страхування залізничного транспорту, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, наземного транспорту, цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброю.

Щоб впевнено відчувати себе на ринку, компанія безперервно слідкує за станом обраних сегментів страхового ринку, постійно вивчає інтереси потенційних клієнтів, активно веде рекламну політику, постійно підвищує професійний рівень працівників. Забезпечує повний страховий захист інтересів страхувальника. При розрахунках страхових тарифів компанія враховує низку чинників, а саме: страхові ризики, строк страхування, страхову суму, розмір та види франшизи, розміри знижок, характер експлуатації майна, наявність різних форм охоронної системи майна. Згідно з вітчизняним законодавством послуги щодо страхування майна громадян надаються у добровільній формі відповідно до правил страхування, розроблених страховою компанією.

У 2012 році збільшилася сума виплат страхових відшкодувань на 109800 тис. грн. або на 87,9%. Статутний капітал страхової компанії збільшився на 124999,9 тис. грн., або на 110%. Отже, можна говорити про те, що компанія розвивається, залучає нових клієнтів, розширює ринки збуту, а також збільшує свій статутний капітал.

Ліквідність підприємства має відмінний стан тому, що за нормативним значенням кожен коефіцієнт відповідає нормативу. Аналіз показників ліквідності виявив, що компанія оптимізує структуру активів і пасивів за рахунок відповідних складових балансу. Це свідчить про те, що компанія в змозі скористатися перевагами знижок і вигідними комерційними можливостями.

Проаналізувавши фінансовий стан страхової компанії в цілому бачимо, що він прийнятний, адже майновий стан підприємства задовільний. Щодо фінансової стійкості то бачимо, що у страхової компанії достатньо власних коштів для своєї діяльності, компанія веде незалежну фінансову політику. Проаналізувавши платоспроможність страхової компанії бачимо, що фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний.

Вивчення теми підвищення мотивації дало змогу з’ясувати, що сьогодні існує велика кількість підходів до трактування поняття мотивації, оскільки в ролі мотивів можуть виступати потреби й інтереси, потяги та емоції, установки й ідеали.

Ефективність праці вимірюється її продуктивністю, якістю та інтенсивністю. При цьому найважливішим показником ефективності праці є її продуктивність, яка характеризує витрати праці на виробництво одиниці продукції.

Підвищення ефективності праці залежить від соціальноекономічних показників, які пов’язані із кваліфікацією й освітою виконавців, умовами праці, застосуванням оптимальних режимів праці і відпочинку, психологічним кліматом у колективі, його згуртованістю і внутрішньо колективними стосунками

страховий конкурентний мотивація трудовий

Список використаних джерел

1. Абаєва Є. Н. Оптимізація системи мотивації працівників промислового підприємства / Є. Н. Абаєва // Науковий вісник ДГМА. — 2009. — № 2. — С. 190-197.

2. Александрова, М. М. Страхування [Текст] : навчальний посібник

/ М.М. Александрова. — К.: ЦУЛ, 2008. — 208 с. — ISBN 966-8291-08-2.

3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. — К.: Знання, 2007. — 216с.

4. Гуракова К.О Розвиток майнового страхування в Україні [Електронний ресурс] — Режим доступу:

5. Дуда С. Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства : їх сутність та взаємозв’язок / С. Т. Дуда // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. ? № 20.14. — С. 188-193

6. Загородній, А. Г. Страхування [Текст] : навчальний посібник / А.Г. Загородній;

 • Львів. — 2004. — 104 с. — ISBN 966-7376-80-5.

7. Зеленько Г. І., Ганжурова Л. Ю. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2259/1/Zelenko_Hanzhurova_Motyvatsiia_yak_chynnyk.pdf

8. Мошенський С. З. Особливостi функцiонування страхових компанiй на фiнансовому ринку України [Текст] / С. З. Мошенський // Страхування. — 2007. — № 9. — С. 23 — 29

9. Рейтинг страхових компаній України [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://forinsurer.com/ratings/nonlife/

10. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400с.

11. Система оплати праці страхових працівників у сучасних умовах [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://ukrbukva.net/print:page,1,64455-Sistema-oplaty-truda-strahovyh-rabotnikov-v-sovremennyh-usloviyah.html

12. Страхування. Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.О. Гаманкової. — К.: КНЕУ, 2000. -120с.

13. Тенденції і перспективи розвитку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] — http://www.finalon.com/hotovi-roboty/202-tendentsii-i-perspektyvy-rozvytku-avtotransportnoho-strakhuvannia-v-ukraini-dyplomna-robota

14. Уманців Ю.М., Дворак М.С. Конкурентна політика на ринку страхових послуг України / Ю.М. Уманців, М.С. Дворак // Фінанси України. — 2008. -№4.- С.104 — 108

15. Шахов В.В. Страхування. М.: ЮНИТИ, 1997. С. 310.

Додаток А

Баланс ПрАТ СК «Провідна»

Таблиця А.1 — Баланс ПрАТ СК «Провідна» за 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

37,7

109,8

первісна вартість

011

53,2

135

накопичена амортизація

012

15,5

25,2

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1 358

5 837,1

первісна вартість

031

2 602,4

9 498

знос

032

1 244,4

3 660,9

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

2 042,5

2 804,7

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

3 438,2

8 751,6

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

162,2

188,7

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

0

0

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

11 582,7

10 311

первісна вартість

161

11 582,7

10 311

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0,1

205,2

за виданими авансами

180

550,1

17,1

з нарахованих доходів

190

114,4

477,8

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1 331,4

13 408,8

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

18 486,7

18 841,9

в іноземній валюті

240

1 524,9

98 031,5

Усього за розділом II

260

33 752,5

141 482

III. Витрати майбутніх періодів

270

2,1

14

Баланс

280

37 192,8

150 247,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

12 624,1

113 624,1

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

2 892,6

Резервний капітал

340

284,2

467,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

331,5

4 143,2

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

13 239,8

121 127,7

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

11 629,4

23 938,8

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

10 554,4

1 565,5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

742,9

2 045,1

з бюджетом

550

198,9

437,4

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

77,3

7,1

з оплати праці

580

218,9

40,9

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

531,2

1 085,1

Усього за розділом IV

620

12 323,6

5 181,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

37 192,8

150 247,6

Додаток Б

Таблиця Б.1 — Баланс ПрАТ СК «Провідна» за 2011-2012 роки

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

— залишкова вартість

010

1066

899

— первісна вартість

011

1468

1752

— накопичена амортизація

012

( 402 )

( 853 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

— залишкова вартість

030

— первісна вартість

031

— знос

032

( 15183 )

( 31068 )

Довгострокові біологічні активи::

— справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

— первісна вартість

036

0

0

— накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

80

1095

— інші фінансові інвестиції

045

2756

2585

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

50

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

31534

31886

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1013

3426

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

— чиста реалізаційна вартість

160

22631

70879

— первісна вартість

161

24924

73172

— резерв сумнівних боргів

162

( 2293 )

( 2293 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

— за бюджетом

170

0

0

— за виданими авансами

180

0

0

— з нарахованих доходів

190

1600

209

— із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

28609

87438

Поточні фінансові інвестиції

2

0

0

20

Грошові кошти та їх еквіваленти:

— в національній валюті

230

79950

26434

— у т.ч. в касі

231

0

0

— в іноземній валюті

240

78390

420015

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

212193

608401

III. Витрати майбутніх періодів

270

22

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

243749

640287

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

163624

238624

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

76250

326225

Інший додатковий капітал

330

2521

2461

Резервний капітал

340

468

468

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-100497

-100260

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

142366

467518

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

648

2420

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

80720

163134

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

14811

27059

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

66557

138495

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4450

2192

Поточні зобов’язання за розрахунками:

— з одержаних авансів

540

11252

986

— з бюджетом

550

834

2754

— з позабюджетних платежів

560

0

0

— зі страхування

570

0

0

— з оплати праці

580

0

0

— з учасниками

590

0

0

— із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

18290

28342

Усього за розділом IV

6

348

34274

20

26

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

243749

640287