Операції банків з векселями

Операції банків з векселями

Українські комерційні банки здійснюють операції з векселями відповідно до Законів України «Про цінні папери і фондову біржу», «Про підприємства в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», «Про обіг векселів в Україні».

Механізм проведення банками вексельних операцій базується також на Положенні про простий і переказний вексель (затверджене Постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341), Правилах виготовлення і використання вексельних бланків (затверджені Постановою КМУ і НБУ від 10 вересня 1992 р. № 528),

Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (затверджене постановою Правління НБУ від 16 грудня 2002 р. № 508)

У загальному значенні вексель — це цінний папір, у якому зазначено безумовне грошове зобов’язання однієї особи щодо сплати іншій особі визначеної суми коштів у визначений строк.

Елементами, що в сукупності становлять вексельне зобов’язання та перетворюють його з простого цивільного боргового зобов’язання в зобов’язання, що регулюється нормами вексельного законодавства, виступають вексельні реквізити, основними серед яких є:

 • валюта і сума векселя;
 • дата платежу;
 • безумовне зобов’язання (наказ) сплатити вексельну суму;
 • найменування та адреса векселедавця;
 • місце платежу.

На практиці використовують простий і переказний векселі.

Простий вексель, Переказний вексель

Операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками, можна класифікувати за такими групами.

1. Кредитні операції

2. Торговельні операції

3. Гарантійні операції

4. Розрахункові операції

5. Комісійні та довірчі операції

Під час проведення операцій з векселями банки беруть на себе такі ризики:

 • кредитний;
 • ліквідності;
 • процентний;
 • операційний.

З метою мінімізації ризиків у процесі здійснення кредитних, торговельних, гарантійних і розрахункових операцій банки мають ретельно вивчити фінансовий стан, кредито- та платоспроможність платників за векселями і зобов’язаних за векселями осіб, з якими вони укладають угоди про проведення операцій.

42 стр., 20886 слов

Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

... цивільно-правових відносинах, привели до змін і в правовому регулюванні форм забезпечення зобов’язань. Нині в Україні формуються нові економічні відносини, розвиваються підприємництво і конкуренція. У цих ... був характерний лише один вид активних операцій – надання кредитів на різні терміни державним підприємствам та організаціям. Самі кредитні операції були схожі на розподіл кредитних ресурсів ...

6. Урахування векселів

При цьому сума дисконту утримується наперед і вираховується відповідно із номінальної суми векселя, виходячи з кількості днів, що залишаються до строку платежу за ним з прийняттям до розрахунку дня врахування і дня платежу. Дисконтна ставка, що застосовується банком при врахуванні векселів, тісно пов’язана з процентною ставкою по звичайних кредитних операціях і може бути розрахована за формулою

Приклад . Фірма «Добрий ранок» продала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. грн та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка за кредитними операціями банку становить 20 % річних. Отже, ставка дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя, становитиме:

Надання банками грошових коштів у вигляді кредитів під заставу векселів здійснюється на загальних принципах банківського кредитування. Особливістю цього виду кредитування є лише порядок надання, зберігання та реалізації застави, якою є векселі. Так, прийняття векселів у заставу банк здійснює на підставі укладеного з векселетримачем-позичальником договору застави, в якому також встановлюється місце зберігання заставлених векселів. На зберігання вексель може бути переданий банку, державному чи приватному нотаріусу. Банку надається право вимагати, щоб заставлені векселі зберігалися саме у банку. Як правило, в заставу приймаються векселі, строк платежу за якими є більш тривалим, ніж термін надання кредиту.

Торговельні операції з купівлі та продажу векселів здійснюються банками на підставі укладеного з продавцем (покупцем) договору про купівлю (продаж) векселів, в якому, зокрема, повинні бути визначені:

 • ціна купівлі (продажу) векселів;
 • строк та порядок здійснення розрахунку;
 • умови переходу права власності на векселі;
 • строк та порядок передавання векселів тощо.

Ціна векселя при купівлі (продажу) встановлюється за домовленістю сторін у відсотках до номінальної вартості векселя. Дата переходу прав власності, строк і порядок розрахунку та передавання векселів встановлюються договором за домовленістю сторін з урахуванням вимог цивільного законодавства. папір платіжний кредитний вексель

Продавець може зробити на векселі один із таких передавальних написів (індосаментів):

 • іменний — індосамент, за яким векселетримач передає права за векселем покупцю та в якому зазначається особа, якій або за наказом якої має бути здійснений платіж;

— бланковий — індосамент без зазначення певної особи, який складається лише з підпису векселетримача, за яким векселетримач передає всі права покупцю векселя. Вексель з проставленим бланковим індосаментом, який підлягає оплаті за наказом, повинен бути оплачений пред’явнику. Векселетримач може перетворити бланковий індосамент у повний, зробивши над підписом бланкового індосаменту вказівку на певну особу. З метою уникнення непорозумінь при пред’явленні банку векселів та контролю банком відповідальності за векселем договір про купівлю (продаж) векселів має містити інформацію про вид індосаменту на векселі (іменний, бланковий) та особу, яка його вчинила.

14 стр., 6508 слов

Вексель и вексельные правоотношения

... Вексель в гражданском обороте выполняет различные функции, хотя он и применяется как платежное средство, но полностью отождествлять его с наличными деньгами нельзя, поскольку после наступления срока платежа ... появляется потребность в денежных средствах. Актуальность темы данной курсовой работы в том, что в ... существовали в римском частном праве. Активное использование векселя в Италии в торговом ...

Гарантійні банківські операції з векселями полягають у наданні банком забезпечення платежу за векселем за будь-яку із зобов’язаних за ним осіб. Гарантування оплати векселів є формою кредитування банком суб’єкта господарювання і здійснюється на загальних принципах банківського кредитування за дорученням та за рахунок клієнтів. Гарантія платежу за векселем надається шляхом авалювання векселя та письмової гарантії в забезпечення оплати векселя.

Авалювання

Гарантія на забезпечення оплати векселів складається банком обов’язково у письмовій формі. Усі гарантії вважаються безвідзивними, якщо не зазначено інше. Взагалі під гарантією платежу за векселем вважається безвідзивне зобов’язання здійснити платіж за векселем у строк за пред’явленням вимоги. Платіж має бути виконаний проти пред’явлення письмової вимоги платежу згідно з умовами гарантії.

Обсяг та порядок відповідальності банку за гарантією визначається законодавством тієї місцевості, де надано гарантію, та змістом самої гарантії. Для того, щоб зобов’язання за гарантією регулювалося нормами законодавства про вексельний обіг, достатньо, щоб в ній були такі реквізити:

 • повне найменування банку-гаранта;
 • безумовне зобов’язання банку-гаранта про виплату гарантійної суми;
 • сума гарантії;
 • місце видачі.

Крім того, гарантія платежу за векселем, якщо вона обтяжена іншими обставинами та умовами про невиконання зобов’язань щодо угоди, може мати такі реквізити:

 • повне найменування позичальника (особи, від імені якої видається гарантія);
 • повне найменування бенефіціара (особи, на користь якої видана гарантія);
 • посилання на угоду, на підставі якої видана гарантія;
 • строк платежу;
 • умови пред’явлення вимоги платежу;
 • можливе врегулювання скорочення гарантійної суми;
 • застереження про витрати.

Питання про те, за яких обставин та на яких умовах банк має виконувати гарантію, а також строк та умови її погашення визначаються змістом гарантії та чинним законодавством.

Розрахункові вексельні операції банків здійснюються у вигляді оформлення заборгованості векселями та проведення розрахунків з використанням векселів. Оформлення заборгованості векселями між банком та іншою особою (боржником або кредитором банку) полягає у заміні одних зобов’язань іншими — вексельними. До операцій з оформлення векселями кредиторської заборгованості банку належать:

 • акцепт (надання згоди на оплату) переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку;
 • видача простих векселів банком кредитору банку.

До операцій з оформлення векселями дебіторської заборгованості банку належать:

 • видача банком переказних векселів на боржника банку і акцепт векселів боржником;
 • видача боржником банку простих векселів на користь банку.

До операцій із розрахунків векселями щодо погашення кредиторської заборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора. їх зміст полягає в тому, що кредитор банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов’язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов’язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.

5 стр., 2015 слов

Простой и переводной вексель

... курсовой является рассмотрение истории возникновения и понятие векселя и характеристик простых и переводных векселей. Основная часть 1 Понятие векселя и история его возникновения Первой успешной попыткой ... он может поручить получение платежа презентанту, имя которого вносится трассантом в текст векселя. От акта платежа отделяется акт принятия вексель трассантом к платежу, т.е. возникает понятие ...

До операцій з розрахунків векселями щодо погашення дебіторської заборгованості перед банком належать вексельні платежі боржником на користь банку. їх зміст полягає в тому, що банк-кредитор погоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов’язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов’язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору.

Комісійні та довірчі вексельні операції здійснюються банками у формі: інкасування векселів; доміциляції векселів; зберігання векселів; купівлі, продажу та обміну векселів за дорученням.

Інкасування векселів

 • одержання платежу (акцепту) за векселями;
 • передавання векселів і комерційних документів проти платежу (акцепту);
 • передавання векселів і комерційних документів на інших умовах.

Використовуються такі види інкасування векселів і супровідних комерційних документів:

1) чисте інкасо

2) документарне інкасо

Сторонами в операції інкасування виступають:

1) принципал

2) банк-ремітент

3) інкасуючий банк

4) пред’являючий банк

5) платник

Чисте і документарне інкасо векселів здійснюється банком на підставі укладеного з векселетримачем договору про інкасування.

Доміциляція векселів

 • приймання векселів до платежу від законного векселетримача;
 • здійснення платежу за векселями;

— передавання векселів платнику після повної оплати векселя. Ознакою доміцильованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівки векселедавця: «Доміцильований в (найменування особливого місця платежу і назва банку)», «Платник (назва банку і найменування особливого місця платежу)», «Підлягає сплаті в (назва банку і найменування особливого місця платежу)». Платіж банк-доміциліат виконує від імені і за дорученням платника за векселем — векселедавця. Векселедавець перераховує в банк на відповідний рахунок кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого векселедавцю кредиту, сума якого попередньо зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів, банк-доміциліат і здійснює платіж за векселем законному векселетримачеві.

Зберігання векселів

 • схову;
 • передавання оригіналу векселя законному векселетримачу копії векселя;
 • передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселетримачу іншого примірника векселя;
 • передавання оригіналів примірників і копій векселів іншій особі на умовах, зазначених довірителем.

Зберігання векселів здійснюється за двома видами:

1) «закрите зберігання

2) «відкрите зберігання»

Зберігання векселів банк здійснює на підставі укладеного з довірителем договору про зберігання.

Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів здійснюється банком на підставі договорів комісії і доручення. На виконання цих договорів банк укладає з клієнтами окремі договори купівлі, продажу і міни векселів.

8 стр., 3655 слов

Облік розрахунків за допомогою векселів

... векселях ведеться на підставі одержаних векселів і платіжних доручень, за якими погашається заборгованість по векселю. Облік ведуть в розрізі покупців-векселедавців за заборгованостями, забезпеченими векселями. При цьому окремо виділяють векселі, дисконтовані в банку, ...

При купівлі векселів за дорученням клієнта банк може надавати останньому кредит або забезпечувати виконання його зобов’язань гарантією чи поручительством на загальних принципах банківського кредитування, беручи при цьому на себе відповідні кредитні ризики.

Порядок обліку операцій із векселями визначає Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України від 3 жовтня 2005 р.

Облік операцій з векселями здійснюється за рахунками 1-го, 2-го та 3-го класів плану рахунків.

За балансовими рахунками банком обліковуються:

 • векселі, що перебувають у власності банку;
 • прості векселі, видані банком;
 • надані банком акцепти переказних векселів. За позабалансовими рахунками обліковуються:
 • акцепти виданих банком переказних векселів, надані іншими особами;
 • індосаменти, вчинені банком, які не містять безоборотного застереження;
 • авалі та гарантії, що надані банком на забезпечення оплати векселів;
 • зобов’язання з кредитування за операціями з векселями, якщо дата валютування не збігається з датою укладення угоди;
 • зобов’язання за проданими векселями до відсилання, якщо дата валютування не збігається з датою укладення угоди;
 • векселі, що знаходяться у власності банку і зберігаються у сховищі;
 • векселі, що надані або одержані в заставу;
 • векселі, що придбані або продані за операціями peпo;
 • векселі, що знаходяться в банку на підставі договорів комісії, доручення, зберігання;
 • векселі та супровідні комерційні документи, одержані або відіслані на інкасо;
 • векселі, прийняті банком на експертизу;
 • інші векселі, що знаходяться у володінні банку і зберігаються у сховищі.

Вексель обліковується на балансі за балансовою вартістю з огляду на кожну складову боргового цінного папера: номінал, неамортизований дисконт або неамортизована премія — і обліковується відповідно на рахунках № 3300 (3310) — на суму номіналу, на рахунках № 3306 (3316) — на суму дисконту, на рахунках № 3307 (3317) — на суму премії. Облік доходів та витрат за операціями з векселями здійснюється відповідно до принципу нарахування. Нарахування процентів та амортизація дисконту або премії за векселем власної емісії здійснюється не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати продажу векселя до його погашення.

Сума амортизації розраховується за методом ефективної ставки процента. Сума амортизації дисконту збільшує процентні витрати, а сума амортизації премії зменшує процентні витрати, які обліковуються за рахунками № 7050 (7051).

Акцентовані банком переказні векселі обліковуються за рахунками № 3301 (3311).

Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України обліковуються на позабалансовому рахунку № 9830.

При оплаті інкасованого векселя та оплаті векселя банком як доміциліатом на балансі виникає кредиторська заборгованість, яка обліковується за рахунком № 2901.

Векселі, придбані банком на підставі договору урахування до настання строку платежу за ними, відображаються за рахунками з обліку кредитів, за рахунком № 2020 обліковується номінальна сума векселя, неамортизований дисконт за врахованими векселями за рахунком № 2026 на суму дисконту.

5 стр., 2092 слов

Грошово-кредитна політика центрального банку

... у значній мірі впливає на динаміку процентних ставок на грошовому ринку. Політика резервних вимог центрального банку щодо комерційних банків існує в багатьох країнах світу і ... кредитні операції. Комерційні банки при необхідності можуть отримувати кредити центрального банку в процесі рефінансування шляхом переобліку векселів або під заставу цінних паперів. Центральний банк змінює облікову ставку ...

Якщо банк купує вексель з метою подальшого продажу або дострокового пред’явлення до погашення, то така операція відображається за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

Процентні доходи від операції врахування векселя за період із дати врахування до дати його погашення обліковуються за рахунком № 6022.

За рахунками № 6050, 6051, 6052, 6053 банк обліковує процентні доходи, нараховані за процентними або дисконтними векселями за час їх знаходження у портфелі цінних паперів банку.

Комісійні доходи від операцій з векселями обліковуються за рахунками № 6101, 6103, 6108, 6111, 6113, 6118.