Державне регулювання страхової діяльності ( )

Реферат

Реферат на тему:

Державне регулювання страхової діяльності

Страхування як частина фінансово-кредитної сфери є об’єктом державного

регулювання з метою забезпечення його стабільного функціонування.

Надання страхових послуг передбачає індивідуальні конкретні страхові

відносини між страховиком і страхувальником щодо обсягу відповідальності

страховика за соціальні наслідки його діяльності, які пов’язані із

зростанням ризику в умовах складних господарських зв’язків. Реалізація

цих відносин потребує наявності системи правового регулювання страхової

діяльності: законодавчих і нормативних актів, положень, інструкцій,

методичних вказівок передусім з питань фінансового стану страховика,

його платоспроможності у зв’язку з обсягами укладених договорів

страхування. Невиконання страховиком своїх зобов’язань породжує

претензії страхувальників до державних органів, оскільки держава,

надаючи ліцензію певному страховикові, виступає начебто гарантом його

діяльності. Головна проблема державного регулювання страхової діяльності

  • забезпечити наявність у страховика достатнього обсягу коштів, за

рахунок яких він був би здатний виконати свої зобов’язання перед

страхувальниками за будь-яких обставин, тобто забезпечити

платоспроможність кожного конкретного страховика.

Правові відносини в галузі страхування поділяються на такі групи:

правовідносини, пов’язані з формуванням і використанням страхового

фонду, за рахунок якого виконуються страхові зобов’язання страховика за

укладеними договорами страхування;

правовідносини, які виникають з приводу організації страхової справи, а

саме: відносини з податковими адміністраціями, міністерствами та

відомствами, з банками, органами державного управління тощо.

З огляду на зазначене, студенти мають визначити мету, необхідність,

зміст і значення державного регулювання страхової діяльності.

Перехідна економіка підвищує ризикованість всіх сфер діяльності, що

потребує активних заходів щодо формування ринку страхових послуг,

дієвого, але виваженого втручання держави у процес реформування. Отже,

87 стр., 43264 слов

Аналіз формування й використання прибутку страхової компанії ...

... страхової організації. Доходом страховика є сукупна сума грошових потраплянь на його рахунки в результаті здійснення їм страхової та іншої, не забороненої законодавством діяльності [31, с.214]. Предметом основної діяльності страхової ... компанія ЗАТ - закрите акціонерне товариство ПАТ - приватне акціонерне товариство Страхування є перспективною сферою економіки, яка тісно пов'язана із соціальним і ...

об’єктивний процес розвитку страхового ринку зумовлює необхідність

опрацювання та впровадження цілісного механізму державного регулювання

та підтримки страхового бізнесу, надання певних гарантій інвестиційним

заходам страховиків. Студент має зосередити увагу на аналізі механізмів

державного регулювання та заохочування страхової діяльності у різних

країнах світу.

Виходячи з об’єктивної потреби державного регулювання страхування в

Україні, при вивченні цієї теми необхідно визначити напрями концепції

формування страхового ринку, складові елементи механізму прямого та

опосередкованого впливу держави на економічні та правові взаємовідносини

між страховиками, страхувальниками, посередниками, фінансовими

інституціями, державними органами.

Для впровадження реальних важелів регулювання страхового ринку в Україні

створено Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

(Укрстрахнагляд).

Укрстрахнагляд має центральний апарат, місцеві органи.

Залежно від своєї спеціалізації кожний підрозділ та місцеві органи

виконують певні функції.

Основні функції Укрстрахнагляду: видача ліцензій на здійснення страхової

діяльності; ведення Державного реєстру страховиків; контроль за

правилами страхування, обґрунтованістю страхових тарифів і

платоспроможністю страховиків; визначення правил формування і розміщення

страхових резервів, показників і форм обліку та звітності за страховими

операціями; опрацювання нормативних і методичних документів з питань

страхової діяльності; підготовка пропозицій щодо вдосконалення

страхового законодавства; сприяння підвищенню кваліфікації кадрів

страховиків; розвиток міжнародних контактів у галузі страхування.

Як орган державного регулювання страхового ринку Укрстрахнагляд має

узагальнювати практику законодавства України та країн світу, вносити

пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства, акцентувати

увагу Уряду на неврегульованих економічних і правових відносинах щодо

діяльності усіх суб’єктів страхового ринку.

Необхідно приділити особливу увагу головному законодавчому акту з питань

страхування — Закону України «Про страхування», його структурі та

основним положенням. Документ має п’ять розділів (Загальні положення;

  • Договори страхування;
  • Забезпечення платоспроможності страховиків;
  • Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні; Заключні положення).

Регулюючий вплив держави на страховий ринок здійснюється також через

визначення порядку організації та механізму проведення обов’язкових

видів страхування.

r

t

J

L

A

Ae

¤E

&

F

gd?n

gd?n при проведенні експериментів у галузі страхування. Постановами

Уряду регулюються: діяльність страхових посередників, механізм

4 стр., 1676 слов

Державне страхування

... страхування", державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюється з метою дотримання вимог законодавства Українипрострахування, ефективний розвиток страхових послуг, за­побігання неплатоспроможності страховиківта захисту інтересів страхувальників. Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюєтьсяКомітетом у справах нагляду за страховою діяльністю, що ...

проведення операцій з перестрахування, особливості функціонування

товариств взаємного страхування, діяльність аварійних комісарів.

Нормативними актами міністерств і відомств деталізуються ті чи інші

законодавчі норми. Нормативними актами Укрстрахнагляду є: спільний з

Ліцензійною палатою при Міністерстві економіки України наказ «Про

затвердження Інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької

діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території

України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням»,

Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими

підрозділами страховиків, Тимчасова методика формування резервів з

страхування життя, Положення про порядок формування, розміщення та

обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж страхування

життя, Інструкція з бухгалтерського обліку операцій страхування (крім

страхування життя), накази про спеціалізовану бухгалтерську звітність

страхових організацій та деякі інші документи.

Виходячи з мети держави щодо захисту фінансових інтересів

страхувальників, головною функцією Укрстрахнагляду визначено

ліцензування страхової діяльності. Цим органом видається ліцензія на

здійснення страхової діяльності та вноситься інформація до Єдиного

державного реєстру страховиків України після подання до Укрстрахнагляду

суб’єктом підприємницької діяльності визначених законодавчо відповідних

документів.

Слід звернути увагу на порядок, механізм і терміни проходження

документів, поданих на ліцензування до Укрстрахнагляду; на чинники, які

впливають на прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову в її

видачі.

Укрстрахнагляд здійснює контроль за діяльністю страховиків. У разі

виявлення порушень чинного страхового законодавства Укрстрахнагляд має

право вжити заходів з покарання страховиків — приписи, призупинення

діяльності, обмеження діяльності та відкликання ліцензії.

Важливим напрямом державного регулювання страхової діяльності є

оподаткування. Склад податків, які сплачуються страховиками,

визначається Законами України «Про систему оподаткування» і «Про

оподаткування прибутку підприємств». Студенту необхідно запам’ятати, які

податки сплачують страхові компанії в Україні.

Формування, подальший розвиток і вдосконалення державної політики в

галузі страхування мають здійснюватися відповідно до сучасних потреб, з

урахуванням наявних економічних можливостей і згідно з вимогами

міжнародних союзів та угод, до яких наша країна приєдналася.

Найважливіший напрям вдосконалення системи державного регулювання

страхової діяльності пов’язаний з інтеграцією України до міжнародних

організацій та союзів.

Актуальним залишається законодавче визначення діяльності об’єднань

страховиків, впливу держави на проведення інвестиційної політики

страховиків та її захист. Роль держави полягає у створенні оптимальної

9 стр., 4077 слов

Сутність і функції страхування,витрати страхової компанії

... — освіта) на страхові засади, як це зроблено в країнах з ринковою економікою, то перспектива посилення ролі страхування в системі страхового захисту стає ... організаційними формами страхування та за розвитком операцій і видів страхування. На початковому етапі буржуазне страхування проводилось одноосібними страховиками. На другому етапі з'являються і розвиваються страхові товариства: акціонерні ...

структури співвідношення між обов’язковими і добровільними видами

страхування, а також комплексної системи підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації кадрів. Держава має сприяти цивілізованим

методам інтеграції страхового бізнесу у глобальний ринок страхових

послуг.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Манэс А. Основы страхового дела. — М.: Анкил, 1992.

Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.:

Церих-ПЭЛ, 1996.

Журавлев Ю. М. Страхование во внешнеэкономических связях. — М.: Анкил,

1993.

Журавлев Ю. М. Формы и методы проведения перестраховочных операций.

Основные виды перестраховочных договоров. — М.: ЮКИС, 1993.

Журавлев Ю. М., Секкерж И. Г. Страхование и перестрахование (Теория и

практика).

— М.: Анкил, 1993.

Журавский Н. К. Основы транспортного страхования. — М.: Страховое дело,

1995.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення

обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів» // Україна-Business. — 1996. — 24 жовтня.

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Моторне

(транспортне) страхове бюро» // Там само.

Програма заходів щодо розвитку медичного страхування (проект) //

Україна-Business. — 1998. — 2 вересня.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter