Международная инвестиционная позиция

Статистична звітність, у якій відображаються всі фінансові активи (або вимоги) та зобов’язання резидентів по відношенню до нерезидентів, а також монетарне золото і спеціальні права запозичення (СПЗ) МВФ, називається міжнародної інвестиційної позицією (МІП).

Саме доповнюваний МІП платіжний баланс (разом з МІП) стає повноцінним фінансовим документом, що відображає не тільки зміни в активах і пасивах, але дозволяє отримувати фактичні (абсолютні) значення активів і пасивів.

У цьому плані особливо важливе значення набуває питання про час реєстрації операцій. В ПБ при визначенні часу реєстрації операцій використовується метод обліку на основі нарахувань. Сутність цього методу полягає в тому, що операції відображаються в момент, коли відбувається обмін, передача, перетворення, створення або зникнення економічних цінностей.

Цей момент може відрізнятися від моменту фактичної оплати. Відповідно до цього методу:

1) операції з товарами відображаються в момент переходу права власності на них (за винятком товарів, що орендуються з фінансового лізингу, товарів для переробки, поставок товарів між головною компанією та її закордонними філіями і рухом товарів, пов’язаних з торговим посередництвом);

2) послуги відображаються по тому моменту, в який вони надаються;

3) дивіденди відображаються (реєструються) в той момент, на який вони сплачуються;

4) відсотки нараховуються безперервно;

5) оплата праці відбивається, коли у роботодавця виникає зобов’язання перед працівником;

6) трансферти у формі обов’язкових платежів (податки, штрафи, обов’язкові відшкодування тощо) відображаються в разі, якщо виникає зобов’язання до платежу;

7) інші трансферти реєструються в той же момент, коли відображається операція з товарами, активами або послугами, яку вони реєструють;

8) операції з фінансовими активами і зобов’язаннями реєструються, коли відбувається передача права власності, тобто, як правило, в момент, коли в бухгалтерських документах дебітора і кредитора відображаються виникнення вимоги і зобов’язання відповідно.

В деяких випадках в ПБ відображаються операції, які повинні були здійснитися в звітному періоді, але насправді не відбулися. Наприклад, якщо погашення деякого зобов’язання було прострочено, то вважається, що зобов’язання погашено, а замість нього виникло нове.

42 стр., 20886 слов

Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

... на нинішньому етапі їх розвитку. Проблема мінімізації банківських (кредитних) ризиків та заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань є комплексною. Її вивчення вимагає зусиль багатьох спеціалістів. Разом ... різних видів застави (на прикладі Промінвестбанку) Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку форм забезпечення банківських кредитів в умовах трансформаційних змін в економіці України ( ...

Відповідно до методу обліку на основі нарахувань в деяких випадках проводки виконуються навіть тоді, коли ніяких реальних операцій не повинно здійснюватися.

Альтернативою методу обліку на основі нарахувань є метод обліку на касовій основі. У цьому методі операція відображається в рахунках, коли відбувається оплата, звідси і назва методу. В деяких статистичних системах застосовується як раз метод обліку на касовій основі.

Міжнародні операції можуть бути виражені в різних видах валют. Виникає питання, яку валюту обрати при складанні ПБ і МІП? Оскільки ПБ і МІП служать джерелом даних для СНС, то необхідно вибирати для ПБ і МІП національну валюту.

Проте в тому випадку, коли курс національної валюти схильний постійної та сильної девальвації по відношенню до іноземних валют, обидві зазначені статистичні системи ПБ і МІП складають в стабільній іноземній валюті, наприклад доларах США, євро, СПЗ.

Для того, щоб всі операції, що реєструються в ПБ і МІП, висловити в єдиній валюті, необхідно визначити, які валютні курси слід використовувати для відображення всіх операцій в певній валютної одиниці.

Відповідно до принципів встановлення ринкових цін і часу реєстрації операцій, описаними вище, для оцінки операцій в ПБ слід використовувати ринкові обмінні курси, сформовані на дату здійснення операції, а для оцінки залишків по рахунках в МІП — ринкові обмінні курси, сформовані на дату, для якої вона складається.

Далі уточнюється, що реально слід використовувати курс, який є середнім курсу покупки і курсу продажу валюти. Різницю між середнім обмінним курсом та зазначеними курсами становить оплата послуг.

Введення системи офіційних множинних валютних курсів дозволяє органам державного управління обмежувати певне коло операцій і стимулювати ряд інших.

У таких випадках різницю між деякими офіційним курсом, який застосовується для певного кола операцій, і середньозваженими можна визначити як форму податку або субсидії. Щоб виключити вплив перерозподільчих операцій між резидентами на оцінку операцій з нерезидентами, для складання ПБ в національній валюті рекомендується використовувати середньозважений валютний курс.

Класифікації міжнародного платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції

Для того, щоб ПБ міг використовуватися для економічного аналізу, його дані повинні бути певним чином згруповані. При цьому дані про операції, які мають різне економічний зміст, повинні бути відокремлені один від одного.

З іншого боку, повинна бути можливість агрегувати дані про схожі операціях. Як і в інших статистичних системах, в ПБ в першу чергу проводиться різниця між поточними операціями, які відображаються у рахунку поточних операцій, і капітальними, які відображаються в рахунку операцій з капіталом та фінансовому рахунку.

Поточними операціями є операції з товарами, послугами і доходами (поточні трансферти розглядаються як перерозподіл доходів).

Капітальні операції пов’язані з інвестиційною діяльністю і являють собою операції з активами та зобов’язаннями. Нарешті, існують також потоки, які не є економічними операціями, але які також призводять до зміни рівня національного багатства.

13 стр., 6171 слов

Облік кредитних операцій комерційними банками

... разі відстрочення кредитів. Облік операцій на рахунку 60 "Короткострокові ... товарів". На спеціальні рахунки комерційними банками зараховується торговельна виручка та безготівкові надходження за реалізовані товари, а також позички банків, які надаються на закупівлю товарів, ... на додану вартість" операції з видачі і погашення кредитів звільняються від податку на додану вартість, за винятком двох операцій, ...

Сальдо по рахунку поточних операцій має дорівнювати за абсолютною величиною і протилежно за знаком сальдо по рахунку операцій з капіталом і фінансовими активами і зобов’язаннями. Стандартні компоненти ПБ такі:

 • товари і послуги;
 • доходи;
 • поточні трансферти;
 • рахунок операцій з капіталом;
 • фінансовий рахунок.

Крім експорту та імпорту за статтею «Рахунок поточних операцій» традиційних товарів зовнішньої торгівлі, за цією статтею відображається придбання товарів судами в портах, а також товари, що експортуються (імпортуються) для переробки з подальшим реімпорту (реекспортом), товари для ремонту та експорт / імпорт немонетарного золота.

Рух товарів відображається на момент переходу права власності від нерезидентів до резидентів або навпаки, навіть якщо товари не перетнули кордон країни. У разі, якщо товари перетнули кордон країни без переходу права власності (вантажі, що прямують транзитом; товари для консигнації; поставки товарів для іноземних посольств і т.д.), то це не повинно відображатися в ПБ.

Винятки з вказаного правила становлять:

 • Фінансовий лізинг у вигляді довгострокової оренди основних фондів;
 • Поставка товарів між головною компанією та її закордонним філією, якщо останній розглядається як резидент іншої країни;
 • Облік товарів, що прямують за кордон для ремонту або переробки з подальшим реекспортом;
 • торгове посередництво, при якому одні торгові фірми купують товари в одній країні для перепродажу в іншій країні, причому самі ці товари, як правило, навіть не перетинають кордон країни, резидентом якої є фірма.

Переходимо тепер від рахунку поточних операцій до оцінки вартості експорту та імпорту товарів. Необхідно мати деякий умовне правило оцінок, тому що в іншому випадку динаміка торговельних балансів може бути перекручена в результаті застосування різних методів оцінки.

В ПБ експорт та імпорт товарів оцінюються за цінами фоб. Ціни фоб включають вартість товарів за цінами виробника і вартість усіх пов’язаних з ними послуг (з доставки, страхуванню, зберігання) на момент перетину кордону країни-експортера, включаючи витрати на навантаження для подальшого транспортування.

Іншими словами, ціна фоб — це така ціна, яку повинен сплатити за товар імпортер, якщо він здійснює його доставку після того, як товар завантажений на транспортний засіб на кордоні країни-експортера, після сплати всіх експортних мит або отримання податкових знижок.

Якщо в дійсності транспортування того, як він перетнув кордон країни-експортера, здійснює експортер, то вважається, що він діє, як агент імпортера, тобто оплачує транспортування або страхування від імені імпортера. Всі такі платежі в ПБ відображаються за статтею «Послуги». Навпаки, якщо транспортування або страхування до кордону країни-експортера здійснює імпортер або нерезидент, то вважається, що він діє, як агент експортера, а вартість послуг включається в ціну товару.

12 стр., 5679 слов

Страхові послуги

... може бути передбачено також інші обов’язки страховика. страхувальник зобов’язаний: 1) вчасно вносити страхові платежі; 2) під час укладання договору страхування надати інфор­мацію страховикові про ... від 7 березня 1996.року "Про страхування". Він спрямований на утворення ринку страхових послуг, поси­лення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Зазначимо: ...

Інший важливий клас цін утворюють ціни СІФ. Це ціна, яку повинен був би сплатити за товар імпортер перед сплатою імпортних мит та інших податків, якби він здійснював доставку товару від кордону своєї країни. Отже, різниця між ціною сиф і ціною фоб — це вартість послуг страхування, транспортування товару і, можливо, деяких інших пов’язаних з ним послуг після того, як товар перетнув кордон країни-експортера, але до кордону країни-імпортера.

Як правило, у митній статистиці експорт товарів оцінюється за цінами фоб, а імпорт товарів — за цінами СІФ. Тому необхідно коригувати дані митної статистики при використанні їх в складанні ПБ.

Звернемося тепер до послуг. На верхньому рівні послуги розбиваються наступним чином:

 • транспорт;
 • туризм;
 • послуги зв’язку;
 • будівельні послуги;
 • послуги страхування;
 • допоміжні фінансові послуги;
 • комп’ютерні інформаційні послуги;
 • платежі по патентах і ліцензіям;
 • інші ділові послуги;
 • персональні, культурні послуги, послуги в області відпочинку та розваг;
 • послуги органам державного управління, не віднесені до інших статтях.

Всі послуги страхування оцінюються на основі умовно розрахованої частки елемента оплати послуг у страхових преміях, яка може бути розрахована виходячи з чистих премій (тобто премій за вирахуванням відшкодувань) за даний період по конкретному виду

При розрахунку цієї частки рекомендується враховувати її значення за минулі періоди, тому що в дійсності деяка середня величина чистих премій за певний тривалий період досить точно характеризує елемент оплати послуг.

Страхові премії, не пов’язані зі страхуванням життя і не враховують елемента оплати послуг, а також страхові відшкодування, крім страхових відшкодувань по страхуванню життя, відображаються як поточні трансферти.

Страхові премії зі страхування життя, не враховують елемента оплати послуг, а також страхові відшкодування по страхуванню життя відображаються у фінансовому рахунку за статтею «Інші інвестиції».

За статтею «Туризм» відображається вартість послуг, які надані резидентами фізичним особам — нерезидентам, крім співробітників іноземних посольств та інших офіційних представників інших держав, а також вартість товарів, які були придбані останніми у резидентів.

Виняток становлять послуги, що надаються зазначеній групі нерезидентів в області міжнародних транспортних перевезень, які відображаються за відповідною статтею.

На відміну від інших категорій послуг, туризм і послуги органам державного управління є функціональними категоріями, які охоплюють операції не тільки з послугами, а й з товарами. Практичні труднощі збору даних за цими категоріями привели до відсутності чіткої та системної класифікації послуг в ПБ. Ця об’єктивна труднощі повинна враховуватися, оскільки в даний час відсутні способи її подолання.

За статтею «Допоміжні фінансові послуги» відображається оплата комісійних, які стягуються фінансовими посередниками за деякі послуги (відкриття рахунку, обмін валюти, брокерські послуги тощо).

Але сюди не входять платежі відсотків, які відображаються за статтею «Доходи».

38 стр., 18687 слов

Управління якістю послуг підприємства Інтернет звязку на прикладі People.net

... теоретико-методологічних основ управління якістю послугами; визначення ролі системи управління якістю послугами в підвищенні конкурентоспроможності підприємства; аналіз українського ринку послуг Інтернет доступу; характеристика одного ... їх до процесів постійного удосконалення. На цих підприємствах співробітники розглядаються як рівноправні члени команди, вони постійно навчаються та підвищують свою ...

Якщо товари надаються в короткострокову оренду, то, з огляду на те, що не відбулося переходу права власності, в ПБ не відображається рух орендованих товарів. Орендні платежі по короткостроковій оренді (нефінансового лізингу) і в СНР, і в ПБ розглядаються як оплата послуг і відображаються за статтею «Інші ділові послуги».

Платежі (але не придбання) по патентах і ліцензіям відповідно до СНР розглядаються як оплата послуг, тому вони відображаються в ПБ в якості «Послуг».

За статтею «Доходи» відображаються доходи від надання резидентами факторів виробництва (земля, капітал, праця) нерезидентам, або навпаки.

За статтею «Оплата праці» відображається винагороду працівників, отримане ними від економічних одиниць, які є резидентами іншої країни.